Báo cáo tài chính hợp nhất công ty mẹ giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất công ty mẹ giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2017
30
Jun-2017
Báo cáo tài chính hợp nhất công ty mẹ giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2017
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt trình bày báo cáo của mình cùng với báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017.


=> Tải nội dung