Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2017
30
Jun-2017
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2017
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt trình bày báo cáo của mình cùng với báo cáo tài chính họp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 bao gồm tài chính giữa niên độ của Công ty và các công ty con (gọi chung là "Tập đoàn")


=> Tải nội dung