Công bố thông tin vê việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biếu quyết đang lưu hành