Thông báo miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính công ty Cổ Phần Nam Việt