Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của Sở giao dich chứng khoán TP HCM