Nhà đầu tư

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 - Theo quý

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 - Theo quý

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt trình bày báo cáo của mình cùng với báo cáo tài chính theo các quý I, quý II, quý III, quý IV của năm 2017.

31/10/2017
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt

Điều lệ này được thông qua bởi cổ đông của Công ty theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 24 tháng 08 năm 2012.

28/10/2017
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Ký hợp đồng kiểm toán năm 2017
Bổ sung ngành nghề kinh doanh
Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017
CBTT về việc thay đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp lần thứ 11 ngày 14/09/2017
Công bố thông tin vê việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biếu quyết đang lưu hành
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Thông báo miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính công ty Cổ Phần Nam Việt
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của Sở giao dich chứng khoán TP HCM
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu