Nhà đầu tư

Báo cáo thường niên 2010
Báo Cáo Tài Chính 2010
V/v tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Cromit Cổ Định

V/v tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Cromit Cổ Định

Căn cứ biên bản về việc hợp tác thăm dò, khai thác và chế biến quặng cromit tại Tỉnh Thanh Hoá...

20/12/2010
Giải trình số liệu chênh lệch trước và sau báo cáo kiêm toán 2010
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2010
Nghị Quyết Bổ nhiệm Giám Đốc Tài Chính

Nghị Quyết Bổ nhiệm Giám Đốc Tài Chính

Bổ nhiệm Ông Trần Minh Cảnh giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty kể từ ngày 17/05/2010.

14/05/2010
Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Năm 2010

Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Năm 2010

Công ty CP Nam Việt đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010...

22/04/2010
Thông báo Thay đổi Kế Toán Trưởng

Thông báo Thay đổi Kế Toán Trưởng

Chúng tôi công bố thông tin bất thường: Về việc thay đổi Kế Toán Trưởng của Công ty...

17/04/2010
Thông báo Tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2010

Thông báo Tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2010

Công ty cổ phần Nam Việt xin thông báo đến Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM, Trung tâm lưu ký Việt Nam...

15/03/2010
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông

Sở giao dịch chứng khoán TPHCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức năm 2009...

25/02/2010
Báo cáo thường niên 2009
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Năm 2009 - Theo Quý