Điều lệ công ty

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt

Điều lệ này được thông qua bởi cổ đông của Công ty theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 24 tháng 08 năm 2012.

28/10/2017