Thông báo Tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2010

Thông báo Tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2010

Công ty cổ phần Nam Việt xin thông báo đến Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM, Trung tâm lưu ký Việt Nam...

15/03/2010
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông

Sở giao dịch chứng khoán TPHCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức năm 2009...

25/02/2010
Biên bản bầu BKS và công bố Trưởng Ban Kiếm Soát năm 2016