Tuyển dụng các vị trí: Nhân viên kinh doanh; Nhân viên thiết kế bao bì; Nhân viên đi áp tải cá.

Navico-TuyenDung20180606-2