Chứng khoán

Đồ thị kĩ thuật Đồ thị vẽ theo giá điều chỉnh

Lịch trình

Nội dung Ngày Thời gian -GMT +7 Nơi cung cấp tài liệu
Đại hội cổ đông thường niên 4/21/2018 8H30 Tin tức cho cổ đông
Báo cáo tài chính 2017 (đã kiểm toán) 3/15/2018 Báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên 2017 4/4/2018 Báo cáo thường niên
Báo cáo tài chính Quý I 2018 4/20/2018 Báo cáo tài chính
Cuộc họp phân tích Quý I tháng 4-5/2018 chưa có lịch cụ thể Tin tức cho cổ đông
Báo cáo quản trị doanh nghiệp nửa đầu năm 2018 7/30/2018 Báo cáo về quản trị doanh nghiệp
Báo cáo tài chính Quý II.2018 (chưa kiểm toán) 7/20/2018 Báo cáo tài chính
Cuộc họp phân tích Quý 2 Tháng 7-8/2018 chưa có lịch cụ thể
Báo cáo tài chính Quý II (đã kiểm toán) chưa có lịch cụ thể
Báo cáo tài chính Quý III (chưa kiểm toán) chưa có lịch cụ thể
Cuộc họp phân tích Quý III chưa có lịch cụ thể

Tin tức cổ đông

Xem thêm