Liên kết

Liên hệ
# Tên Số điện thoại Fax
1 Bộ phận bán hàng quốc tế (84.076) 3834060 - 3932486 - ext: 122 (84-076) 3833779
2 Nhân viên công bố thông tin (84.076) 3932486 - ext: 103 (84-076) 3834090
3 Công ty CP Cromit Nam Việt
4 Bộ phận thu mua vật tư (84.076) 3932486 - ext: 123 (84.076) 3934118
5 Quản trị website (84.076) 3932486 - ext: 130 (84-076) 3834090
6 Liên hệ khác (84.076) 3834065 - 3932486 - ext: 126