Liên kết

Ban lãnh đạo
BAN LÃNH ĐẠO In Email

Họ và tên: DOÃN TỚI

Chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, kiêm Tổng Giám Đốc

 

Họ và tên: NGUYỄN DUY NHỨT

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Phó Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Tài Chính

 

Họ và tên: DƯƠNG THỊ KIM HƯƠNG

Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc